Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Voorwaarden”) worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Computervloer.nl: de besloten vennootschap Bull System Floor Technics BV., h.o.d.n. Computervloer.nl (www.computervloer.nl), statutair gevestigd te Doetinchem en kantoorhoudende te (7006RW) Doetinchem, aan de Voltastraat 82, (handelsregister 09056564, BTW-nr. NL008810266B01), alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of (nieuwe) vennootschappen die door voornoemde vennootschap zal worden opgericht of wordt overgenomen;
 • Koper: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wederpartij van Computervloer.nl met wie Computervloer.nl een overeenkomst aangaat of met wie Computervloer.nl in bespreking of (digitale) onderhandeling is over het sluiten van een (koop)overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van Producten die digitaal tussen Computervloer.nl en Koper op afstand tot stand komt;
 • Product(en): alle producten, waaronder mede begrepen (digitale) afbeeldingen en technische specificaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
 • Webshop: de internetpagina van Computervloer.nl;
 • Verkoop op afstand: een door Computervloer.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Aanbod: elke aanbieding van Producten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Computervloer.nl die in haar Webshop, in haar catalogus, folders of anderszins aan de Koper doet;
 • Prijs: de prijs van het aangeboden Product, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 • Partijen: Computervloer.nl en Koper gezamenlijk.

 Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten op afstand en voor alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Computervloer.nl en de Koper.
 2. De Voorwaarden worden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aan de Koper in de Webshop verstrekt opdat de Koper vóór het aangaan van de Overeenkomst kennis kan nemen van de inhoud van de Voorwaarden.

 Artikel 3 Aanbod

 1. Tenzij anders aangegeven kunnen offertes en aanbiedingen van Computervloer.nl slechts worden aanvaard indien en voor zover deze in de Webshop staan weergegeven. Het uitbrengen van een prijsopgave, offerte of soortgelijke mededeling verplicht Computervloer.nl niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 2. Alle opgaven door Computervloer.nl in de Webshop van (technische) specificaties van de Producten zijn met zorg gedaan maar Computervloer.nl kan er niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte (digitale) afbeeldingen en informatie zijn slechts aanduidingen van de Producten. De aangeboden Producten en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
 3. Computervloer.nl staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de Producten.
 4. Alle technische eisen die door de Koper aan de te leveren Producten worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door de Koper aan Computervloer.nl uitdrukkelijk kenbaar gemaakt te worden.

 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand na digitale aanvaarding van de Koper nadat de Koper de in de Webshop vermelde bestelprocedure heeft doorlopen volgens de aangegeven instructies dan wel na de uitdrukkelijke digitale aanvaarding door Computervloer.nl van een door de Koper gedane digitale bestelling.
 2. Computervloer.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

 Artikel 5 De prijs, bestelkosten

 1. Alle prijzen van Computervloer.nl zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting, kosten van bezorging, montage en verpakking, een en ander tenzij anders op de website aangegeven.
 2. De prijzen in de folders van Computervloer.nl worden binnen de looptijd van de folders niet verhoogd, tenzij Computervloer.nl daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld.
 3. Computervloer.nl is bevoegd de prijzen van de Producten te wijzigen. Voor gevolgen van drukfouten in de Webshop ten aanzien van de prijzen aanvaardt Computervloer.nl geen aansprakelijkheid.

 Artikel 6 Betaling

 1. De Koper dient de door hem krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling dan wel onder rembours bij aflevering aan Computervloer.nl te voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting. De rembourskosten komen voor rekening van de Koper.
 2. Na een (digitale) bestelling wordt, voor zover met Computervloer.nl overeengekomen, aan de Koper een factuur gestuurd en dient betaling van deze factuur te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Computervloer.nl aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Koper van rechtswege in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van Computervloer.nl worden gebracht.

 Artikel 7 De uitvoering van de bestelling

 1. Computervloer.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Computervloer.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres van de Koper dat het laatst aan Computervloer.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
 4. De Producten zijn doorgaans niet uit voorraad leverbaar. Indien een Product niet uit voorraad leverbaar is, krijgt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien levering niet mogelijk is, krijgt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Koper in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 5. De door Computervloer.nl opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien het Product niet binnen 60 dagen na bestelling geleverd is, is Koper in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Computervloer.nl, tenzij anders is overeengekomen.

 Artikel 8 Levering en risico

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af levering. De Koper is verplicht de Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 2. De Koper draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen de afleveringstijdstippen.
 3. Indien de Koper de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afneemt, de afname van de Producten weigert dan wel de aflevering niet kan plaatsvinden doordat de koper een onjuist (aflever)adres aan Computervloer.nl heeft verstrekt, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Computervloer.nl is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
 4. Computervloer.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren.

 Artikel 9 Reclame

 1. Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijk levering of op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd) aan Computervloer.nl ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende zaken zijn geleverd.
 2. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Computervloer.nl ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in 9.1.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens Computervloer.nl, betrekking hebbend op gebreken in de door Computervloer.nl geleverde zaken, vervalt ondermeer indien één of meer van de navolgende omstandigheden zich voordoet:
  1. de gebreken worden niet binnen de in 9.1 en 9.2 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan Computervloer.nl ter kennis gebracht;
  2. de koper verleent Computervloer.nl geen of onvoldoende medewerking terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de koper heeft de zaken in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze gebruikt en/of onderhouden;
  4. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten worden eerst geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levering is verstreken.
 4. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Computervloer.nl verstrekt. Computervloer.nl is dan ook niet gehouden reclames in behandeling te nemen welke betrekking hebben op door koper aan Computervloer.nl verstrekte gegevens.

 Artikel 10 Garantie

 1. Computervloer.nl staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de geleverde zaken. Gebreken welke het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten zullen door Computervloer.nl, mits tijdig is gereclameerd, worden hersteld danwel vervangen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde, dat Computervloer.nl in bezit is gekomen van de zaken welke gebreken vertonen. De hiervoor genoemde garantieverplichting bestaat gedurende een periode van maximaal twaalf maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van levering behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Voor zover de koper gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Computervloer.nl of voor zover de koper nalaat aan zijn betalingsverplichtingen jegens Computervloer.nl na te komen, is Computervloer.nl niet gehouden enige garantieverplichting jegens de koper na te komen.
 3. Geleverde materialen dienen wind- en waterdicht, schoon en droog te worden opgeslagen, producten zijn niet geschikt voor buitengebruik. De  ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40-60 %, de temperatuur minimaal 12 °C (gemeten in ruimte).
 4. De locatie waar de materialen worden toegepast dienen voor aanvang verwerking wind- en waterdicht, schoon en droog te zijn. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen 40-60 %, de temperatuur minimaal 12 °C (gemeten in ruimte).
 5. Voor zover garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken of onderdelen van zaken die Computervloer.nl afgenomen heeft van derden strekt Computervloer.nl haar verplichting tot het verlenen van garantie nimmer verder dan de garantieverplichtingen van de leverancier jegens Computervloer.nl.
 6. Slechts de koper kan aanspraak maken op nakoming van de garantieverplichting en dan nog uitsluitend indien de geleverde zaken nog zijn eigendom zijn.
 7. De garantie vervalt als de op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn of onzichtbaar zijn gemaakt.
 8. Computervloer.nl staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen terzake van het gebruik van de producten.

 Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, belemmeringen bij Computervloer.nl haar leveranciers om door Computervloer.nl ingekochte zaken of diensten te leveren door welke reden ook, stakingen, belemmeringen veroorzaakt door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van Computervloer.nl haar computernetwerk dan wel het netwerk van partijen van derden van wie Computervloer.nl afhankelijk is, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door onder andere maatregelen, wetten of besluiten van internationale of regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien Computervloer.nl door overmacht de overeenkomst niet, of niet tijdig kan nakomen, Heeft Computervloer.nl het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Computervloer.nl. In geval van overmacht is Computervloer.nl jegens de koper niet tot schadevergoeding gehouden.

 Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Computervloer.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Computervloer.nl tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door Computervloer.nl aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.
 2. Computervloer.nl is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar Computervloer.nl in eigendom toebehoren, onder Computervloer.nl te nemen, zodra Computervloer.nl in redelijkheid kan aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 3. De koper heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 4. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper Computervloer.nl haar eigendomsrecht rustend op de door Computervloer.nl geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht op de na-, be- of verwerking ontstane zaken onverwijld ten behoeve van Computervloer.nl een bezitloos pandrecht te vestigen.
 5. Voor zover beslag gelegd wordt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper Computervloer.nl van de beslaglegging in kennis stellen en de beslaglegger berichten dat de eigendom van de zaken nog niet op haar is overgegaan.

 Artikel 13 Intellectueel eigendom

 1. Computervloer.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane (digitale) aanbiedingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De woord- en beeldmerken alsmede foto’s en logo’s en teksten die gebruikt en vertoond worden in de Webshop mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Computervloer.nl niet door de Koper of door hem ingeschakelde derden worden gebruikt.
 3. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Computervloer.nl ongeacht of aan de Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Computervloer.nl, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Computervloer.nl is nimmer aansprakelijk voor schade door een koper of derden geleden in verband met door Computervloer.nl geleverde zaken of verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen tenzij de schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld of opzet van Computervloer.nl of door Computervloer.nl ingeschakelde derden.
 2. Naast hetgeen hiervoor in artikel 14.1 is vermeld, is Computervloer.nl haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen Computervloer.nl uit hoofde van de garantiebepalingen van artikel 10 op zich hebben genomen.
 3. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, geldt dat alleen voor vergoeding in aanmerking komt die schade waarvoor Computervloer.nl is verzekerd en tot het bedrag dat de verzekeraar aan Computervloer.nl uitbetaalt. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is Computervloer.nl nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd, werkzaamheden zijn verricht of is geadviseerd.
 4. Zonder meer niet voor vergoeding komt in aanmerking door koper of derden geleden bedrijfsschade, letselschade, winstderving, schade door bedrijfsstoringen, derving van inkomsten, stilstand schade, gevolgschade, directe of indirecte schade.
 5. Computervloer.nl is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor deze zijn bestemd.
 6. De koper is gehouden Computervloer.nl te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Computervloer.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet dwingend tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
 7. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid, beperking van gehoudenheid schade te vergoeden en de vrijwaring geldt tevens ten behoeve van Computervloer.nl haar werknemers of door Computervloer.nl haar al dan niet tegen betaling ingeschakelde derden.

 Artikel 15 Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Koper

 1. De Koper zal aan Computervloer.nl alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

 Artikel 16 Privacy

 1. Computervloer.nl dient bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
 2. Indien de Koper aan Computervloer.nl te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
 3. Computervloer.nl is verplicht op het ogenblik dat de Koper zijn e-mailadres achterlaat op zijn website, hem te informeren over wat daarmee gebeurt. Daarmee heeft de Koper de mogelijkheid aan te geven of hij al dan niet commerciële e-mails wenst te ontvangen. Tevens dient Computervloer.nl voor het verstrekken van e-mail adressen aan derden dezelfde mogelijkheden aan de Koper te bieden.
 4. Indien Computervloer.nl het initiatief neemt tot het (laten) voeren van een commercieel telefoongesprek, dient de identiteit van het bedrijf en het commerciële doel van het gesprek aan het begin daarvan duidelijk gemaakt worden en zal het gesprek afgebroken worden indien Koper daartoe de wens te kennen geeft.

 Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Computervloer.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met de Koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

 Artikel 19 Informatie in Webshop

 1. Computervloer.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie in de Webshop juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet steeds uit te sluiten en de Koper dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
 2. Bepaalde verwijzingen in de Webshop kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover Computervloer.nl geen controle heeft.
 3. Aangezien Computervloer.nl geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie in de Webshop door de Koper wordt benut, is Computervloer.nl niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.

 Artikel 20 Geschillen, klachtregeling

 1. Op overeenkomsten tussen Computervloer.nl en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door Computervloer.nl aangegane overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Voor zover een geschil behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is de Rechtbank, Sector Kanton bevoegd volgens de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Computervloer.nl behoudt zich het recht voor om zich tewenden tot die rechter die op grond van het geldende recht bevoegd is.